Základové desky RD na klíč NOVA 101

Rozsah a rámec dodávky základové desky od firmy RD Rýmařov

1/ Zemní práce v rozsahu:

 • sejmutí ornice v místě stavby v  tl. 150 - 200 mm a její uložení na pozemku stavby RD na klíč
 • vyhloubení základových rýh pro základové pasy šířky 400 mm v zemině, která se při hloubení pasů nesesouvá a nevyžaduje pažení zemních rýh. Hloubka základové spáry obvodových základů je 1,1 m pod úrovní konečného upraveného terénu, pro vnitřní pasy 0,5 m v rostlém terénu
 • vyčištění a zhutnění základové spáry. 

Standardní poměry místa stavby:

 • uvažovaná únosnost zeminy v  základové spáře Rdt ≥ 150 kPa
 • třída těžitelnosti zeminy max. F3
 • svažitost pozemku stavby max. 1%

Nad rámec standardu dodávky je:

 • jiné poměry místa stavby RD na klíč než jsou uvedeny ve standardu, vyšší třída těžitelnosti zeminy, menší únosnost základové spáry, větší svažitost apod.
 • odstranění stávajících pozůstatků stavebních objektů, na povrchu nebo pod povrchem místa stavby, které je nutné odstranit, např. stávající zasypané zbořeniště, odstranění stávajících zpevněných ploch a stavebních objektů apod.
 • stavební práce a úpravy spojené s výskytem spodní vody (zaplavená nebo zvodnělá základová rýha) např. odčerpávání vody, provedení drenáží nebo vsakovacích jam, použití voděodolného betonu apod.
 • nutnost provedení pažení rýh pro základové pasy z důvodů nízké soudržnosti zeminy a jejího sesouvání do hloubených rýh
 • nutnost provedení širších, případně hlubších základových rýh z důvodů nestandardních vlastností zeminy (štěrky, jíly, skalní podloží apod.)


2/ Základové pasy a základová deska:

 • provedení základových pasů z  prostého betonu (bez provádění vyztužení) třídy C 12/15, vylívaných na zhutněný podsyp základové spáry přímo do hloubených rýh bez použití bednění
 • provedení hutněného podsypu ze štěrkodrti v tl. cca 200 mm mezi základovými pasy
 • provedení podkladního betonu z  prostého betonu třídy C 12/15, vyztuženého u obvodových a středových nosných stěn dle podkladů RD Rýmařov
 • provedení hydroizolace horního líce podkladní betonové desky proti zemní vlhkosti ve skladbě Np+1xBitagit 40 mineral (plnoplošně nataven)
 • provedení horní základové desky z monolitického betonu třídy C 16/20 vyztuženého 1x oc. sítí 150/150/8
 • v rámci dodávky základové desky RD na klíč je provedení ležatých rozvodů přípojek inženýrských sítí dovedených do objektu (přípojky ZTI, chránička Elektro a plynu), vyvedených nad základovou desku. Ukončení přípojek sítí je ve vzdálenosti 1 m od hrany základové desky.


Nad rámec dodávky základové desky firmy RD Rýmařov:

 • jiný typ hydroizolace požadované zákazníkem nebo vyplývající z poměrů staveniště (např. z důvodů tlakové vody, vyšší koncentraci půdního radonu apod.)
 • provedení úpravy bočního líce obvodových základových pasů a základové desky, spočívající v provedení přídavné svislé hydroizolace, zateplení a následné povrchové úpravy (omítka, nátěr apod.)
 • provedení dešťové kanalizace včetně jejího ukončení lapači střešních splavenin a její napojení do dešťové kanalizace nebo vsakovacích rýh (jam)
 • osazení revizních kanalizačních šachet a vodoměrných šachet, retenčních nádrží na splaškovou nebo dešťovou vodu, vsakovacích jímek apod.
 • osazení vodoměru
 • zemnící pásek hromosvodu a  zemnění rozvaděče včetně jejich vyvedení nad terén nebo základovou desku dle požadavků RD Rýmařov
 • zpevněné plochy kolem objektu (okapový chodník) a přístupové komunikace s odstavnými plochami pro osobní automobil
 • dokončovací terénní práce (vyrovnání terénu, rozprostření ornice apod.) a odvoz přebytečné zeminy na skládku
 • dopojení vyvedených inženýrských sítí (ležaté rozvody) na veřejné inženýrské sítě
 • revize a tlakové zkoušky sítí


Stavební připravenost zajištěná zákazníkem:

 • zajištění průzkumů staveniště (geologický, geodetický, měření půdního radonu)
 • vytýčení stavby geodetem s  oprávněním, zpracování projektové dokumentace polohového a výškového osazení stavby na pozemku, doložení třídy těžitelnosti zeminy
 • pravomocně schválená projektová dokumentace stavby

Napište si o více informací k základové desce RD na klíč NOVA 101!

Tisknout


RSSRSS

Aktuality

22. 10. 2012

Vytvořili jsme pro Vás nové www stránky

Připravili jsme pro Vás nové webové stránky, zabývající se problematikou prodejně nejúspěšnějšího domu tradičního českého výrobce montovaných domů na klíč RD Rýmařov

Archiv aktualit

Věděli jste že...

Dům NOVA 101 je jeden z cenově nejzajímavějších projektů rodinných domů v České republice.
Nabídka obsahuje řešení domu 5+1+garáž, doprava po celé ČR zdarma


Rodinné domky na klíč